Klub Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi powstał w 2000 r. Mieści się w siedzibie OIL przy ul. Czerwonej 3, we wspaniałych wnętrzach odrestaurowanej pofabrykanckiej willi. Ideą jego funkcjonowania jest integracja środowiska lekarskiego nie tylko na gruncie zawodowym, ale i towarzyskim. Służy lekarzom jako miejsce zwykłych spotkań przy kawie czy organizacji prywatnych imprez rodzinnych (wesela, chrzciny, komunie, jubileusze, konsolacje). Przede wszystkim jednak pełni rolę ośrodka inicjatyw kulturalnych i społecznych.Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy i Konkurs Fotograficzny pod hasłem - Barwy świata - termin nadsyłania prac - 10 października 2019 roku

W  Klubie  Lekarza  w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3  odbędzie  się w  październiku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  powakacyjna  Ogólnopolska  Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy  tym  razem  pod  hasłem - „Barwy świata” - realizację  tego  tematu  pozostawiamy  inwencji oraz  wyobraźni  lekarzy  i lekarzy  dentystów,  chcących  wziąć udział w  Wystawie.

 

Tegorocznej  edycji  Wystawy,  podobnie  jak  poprzednim,   towarzyszył  będzie  konkurs,  w  którym  prace  oceni  jury  złożone  z  profesjonalistów.   Do  udziału  w  Wystawie  i  Konkursie  Fotograficznym  zapraszamy  Koleżanki i  Kolegów  nie  tylko z  łódzkiej  OIL,  ale  ze  wszystkich  okręgowych  izb  w  Polsce. 

 

Zapraszamy  do  przesyłania  fotografii  drogą  elektroniczną,  lub  na  nośnikach  danych. Pozostawiamy  też  możliwość  dostarczania  zdjęć  w  wersji  papierowej. 

 

Termin  dostarczania  fotografii  upływa  10  października  br. 

 

Wernisaż  Wystawy,  podczas  którego  zostaną  ogłoszone  wyniki  Konkursu  Fotograficznego  odbędzie  się  20  października  2019  roku (niedziela) o godz. 17. Wystawa potrwa do  25  października  br.

 

Prosimy  o  zapoznanie  się  z  regulaminem,  który  określa  warunki  przystąpienia  do  Konkursu  Fotograficznego:

 

 

          Regulamin  Konkursu

 

1. Organizatorem  imprezy   jest  Komisja  Kultury  Okręgowej  Izby  Lekarskiej  w Łodzi.

 

2. Impreza  ma  charakter  ogólnopolski.

 

3. W  konkursie  mogą  wziąć  udział  lekarze  i  lekarze  dentyści  z  całej  Polski,  zapraszamy  także  lekarzy  praktykujących  za  granicą.

 

4. Udział  w  konkursie  jest  bezpłatny.

 

5. Przyjmujemy  zdjęcia  przesłane:

  • drogą  elektroniczną  na  adres  mailowy: i.szelewa@hipokrates.org
  • na  nośnikach  danych  oraz  w  wersji  papierowej  na  adres:  Okręgowa  Izba  Lekarska w Łodzi,  ul.  Czerwona  3,  93-005  Łódź,    z  dopiskiem  „Konkurs  Fotograficzny”
  • dostarczone  osobiście  do  Biura  OIL w Łodzi.

 

6. Każdy  uczestnik  Konkursu  może  dostarczyć  maksymalnie  8  zdjęć.

 

7. Fotografie  mogą  być  wykonane  w  dowolnej  technice.

 

8. Przyjmujemy zdjęcia w formacie  JPG. Maksymalny wymiar  fotografii  to 7087  pikseli  dłuższego  boku.  Minimalna  wielkość  zdjęć  w  wersji  papierowej  to   20 cm x 30 cm,  a  wielkość  maksymalna -  30 cm x 45 cm.

 

9. Organizator  zapewnia  sobie  możliwość  wyłączenia  z  Konkursu  zdjęć   o  niskiej  jakości.

 

10. Do zgłoszonych  fotografii prosimy  dołączyć  następujące  informacje:  imię i  nazwisko,  specjalizację  i  miejscowość  zamieszkania  Autora, a także ewentualnie tytuły cyklów lub poszczególnych  fotografii.

 

11. Przystąpienie  do  Konkursu  jest  ze  strony  autorów  jednoznaczne z  oświadczeniem,  iż  fotografie  zostały  wykonane  osobiście  i  są  jedynymi  właścicielami  praw  autorskich  do  zgłoszonych  prac.

 

12. Fotografie oceni  profesjonalne  jury,  a  werdykt  zostanie  ogłoszony  na  wernisażu  Ogólnopolskiej  Wystawy  Fotograficzne  Lekarzy  w  dniu  21  października  2018  roku.

 

13. Zwycięzca Konkursu  otrzyma medal  „Złoty  Obiektyw”  oraz  nagrodę  pieniężną.  Drugie  i  trzecie  miejsce  uhonorowane  zostanie  medalami  Srebrnym i  Brązowym  Obiektywem,  a wyróżnieni  otrzymają  dyplomy.

 

14. Organizator  zapewnia  sobie  możliwość  nieodpłatnego  wykorzystania  zdjęć w  materiałach  promujących  Ogólnopolską  Wystawę Fotograficzną  Lekarzy w  biuletynie  OIL  „Panaceum”  oraz  na  stronie  internetowej.


15.  Przystąpienie  do  konkursu  uniemożliwi  brak  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  (załącznik nr 1).

 

 16. Przystąpienie  do  Konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  przez  autorów  zdjęć  powyższego  regulaminu.

 

Kontakt:

Iwona  Szelewa

Sekretariat  Okręgowej  Izby  Lekarskiej,

tel.  (0 42) 683 17 01

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu Fotograficznego pod  hasłem  „Barwy świata”  organizowanego  przez  Komisję  Kultury  Okręgowej  Izby  lekarskiej w Łodzi,  ul.  Czerwona  3,  w  dniu  20  października  2019  roku 

 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie

imienia, nazwiska  -  ………………………………………………………………………  przez Okręgowa Izbę Lekarską w Łodzi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska z siedzibą przy ul. Czerwonej 3 w Łodzi. Administrator zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w przypadku wyłonienia jako Laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie, zgodnie   z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z późn. zm).

 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca  zamieszkania (miasto) uczestnika Konkursu w  publikacjach i na stronie internetowej OIL w Łodzi. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

 

Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.

 

Akceptuję regulamin konkursu.

 

 

………………….…………………………………

Data i czytelny podpis uczestnikaIlość odsłon: 259